Frysin

Användarvillkor

1. Allmänt

1.1. Dessa villkor (”Villkoren”) gäller för tecknande av abonnemang och utnyttjande av tjänst såsom specificerad nedan i punkten 1.5 hos BAL Engineering AB, Box 1006, 475 22 Öckerö, organisationsnummer 559035-1358, info@frysin.se (”Frysin”, ”Vi”, ”Vår”, ”Oss”).

1.2. Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” under registreringsprocessen av Abonnemang för Tjänsten accepterar du dessa Villkor.

1.3. Vi kan komma att justera Tjänsten till att omfatta förändrade eller kompletterande funktioner och därigenom även komma att justera dessa Villkor. För att du ska kunna ta del av Tjänstens förändrade eller kompletterade funktioner kommer du behöva acceptera förändringarna av dessa Villkor på nytt.

1.4. För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.5. Frysin tillhandahåller en digital applikation för registrering, kontroll och hantering av livsmedel som förvaras i frysar (”Tjänsten”). Tjänsten fungerar på så sätt att olika livsmedel, t.ex. ej tillagade styckdelar av kött, registreras utifrån dess egenskaper (t.ex. vikt, typ av kött) och förses därefter med olika värden, bl.a. uppskattad beräknad hållbarhet, livsmedlets lämplighet för olika tillagningstekniker och recept. Tjänsten bevakar sedan livsmedlets hållbarhet och uppdaterar användaren när hållbarheten på ett livsmedel börjar närma sig sitt slut. Därmed får användaren en översikt över frysta livsmedel och hur dessa kan användas för att minimera svinn. Tjänsten har även kompletterande funktioner, bl.a. receptförslagsfunktion, varigenom användaren får information om och tillgång till tillagningsrecept som är anpassade efter dennes infrysta livsmedel och andra, kompletterande, individuella inställningar i sitt Användarkonto.

1.6. Vi använder betaltjänsten DIBS (DIBS Payment Services AB, Org. Nr 556500-5021) för administrering och hantering av betalning för abonnemanget. Våra kunder måste därför ingå avtal om betalning med DIBS och era rättigheter och skyldigheter regleras av ert användaravtal med DIBS.

2. Abonnemang och Användarkonto

2.1. För att kunna använda Tjänsten måste du teckna ett abonnemang hos Frysin (”Abonnemang”) och registrera ett användarkonto hos Frysin (”Användarkonto”).

2.2. Vid registreringen av ditt Användarkonto kommer din e-postadress vara ditt användarnamn. Du kommer själv få välja ett lösenord för ditt Användarkonto.

2.3. Du har rätt att dela dina uppgifter till ditt Användarkonto på 5 IT-enheter.

2.4. Tjänsten är utformad för privat bruk och riktar sig till privatpersoner. Du har inte, utöver vad som framgår av dessa Villkor, rätt att utnyttja ditt Abonnemang eller Användarkonto för kommersiellt bruk genom att t.ex. underlicensiera ditt Användarkonto.

2.5. Du accepterar att all den information som du uppger vid tecknandet av Abonnemang och skapande av Användarkonto hos Frysin är korrekt och uppdaterad.

2.6. Du förstår och accepterar att ditt Abonnemang gäller individuellt för dig som tecknare av Abonnemanget och att du inte får dela ditt Användarkonto med någon annan fysisk eller juridisk person utöver vad som anges i dessa Villkor och omfattas av ditt Abonnemang.

2.7. De personuppgifter som du uppger i anslutning till ditt tecknande av Abonnemanget, skapande av Användarkonto och användning av Tjänsten behandlas av Frysin i enlighet med Frysins Personuppgiftspolicy. För mer information om FrysinsPersonuppgiftspolicy.

3. Immateriella rättigheter

3.1. Allt material som görs tillgängligt för dig genom Tjänsten, såsom varumärken, firmanamn, recept, rekommendationer, texter, bilder och användarmiljö och användardesign, är Frysins, eller någon av Frysins samarbetspartners, immateriella rättigheter som du får tillgång till genom ditt Abonnemang på Tjänsten. Du förstår att ett användande av dessa immateriella rättigheter i strid med dessa Villkor skulle skada Frysin och dess samarbetspartners och du accepterar att inte sprida eller dela dessa immateriella rättigheter utöver vad som anges i dessa Villkor.

3.2. Tjänsten skyddas av immateriella rättigheter såsom, men ej uteslutande, upphovsrätt för programvara. Tjänsten, eller delar av Tjänsten, får inte användas, justeras, extraheras, kopieras eller distribueras under några andra omständigheter än vad som framgår av dessa Villkor eller efter skriftligt godkännande av Frysin.

3.3. Du får ladda hem sådant material som uttryckligen är gjort tillgängligt för nedladdning för ditt privata, icke-kommersiella utnyttjande, under förutsättning att du behåller all immaterialrättsliga angivelser på materialet, såsom t. ex., men inte begränsat till, ”Copyright Frysin 2015” eller, om tillämpligt; ”Detta är ett av Frysin registrerat varumärke”.

4. Sociala Medier

4.1. Tjänsten kommer innehålla funktioner för att dela information om ditt privata användande av Tjänstens olika funktioner, som t.ex. [delningslänkar/knappar], som du får använda för att dela information om Frysin och din användning av Frysin i sociala medier.

5. Avtalstid, Betalning, förlängning & återköp

5.1. Ditt Abonnemang gäller för en månad (30 dagar) (”Abonnemangsperiod”) från och med fullföljandet av teckningsprocess via vår Hemsida och förnyas automatiskt med ny Abonnemangsperiod om du inte sagt upp Abonnemanget innan Abonnemangsperioden löpt ut.

5.2. Du kan närsomhelst välja att avsluta ditt Abonnemang genom att kontakta oss på mailadress info@frysin.se.

5.3. Du betalar för ditt Abonnemang i förskott för varje Abonnemangsperiod. Väljer du att avsluta ditt Abonnemang mitt uppe i en redan betald Abonnemangsperiod kommer du kunna fortsätta utnyttja ditt Användarkonto för den återstående del av Abonnemangsperioden som du redan har betalat för. För hantering av din information och dina personuppgifter i anslutning till att ditt Abonnemang avslutas, vänligen se FrysinsPersonuppgiftspolicy.

5.4. När du tecknar ett Abonnemang så accepterar du att du får omedelbar tillgång till Tjänsten. Om du uppehåller dig inom Europeiska Unionen och tecknar dig för Abonnemanget online så har du möjlighet att ångra ditt köp och få tillbaka erlagd betalning inom 14 dagar under förutsättning att du inte har förbrukat tjänsten. För att undvika missuppfattningar så anser Frysin att Tjänsten är förbrukad i och med att du har laddat hem applikationen och loggat in med ditt Användarkonto.

5.5. Frysin kan över tid komma att justera prissättningen för Abonnemanget. Vid prisjusteringar kommer Frysin kommunicera de kommande ändringarna till dig för att, vid behov, inhämta ditt samtycke. Prisändringar kommer träda ikraft när nästföljande Abonnemangsperiod inleds. Då det följer av nationell lagstiftning kommer din fortsatta användning av tjänsten tolkas som ett godkännande av prisjusteringar. Om du inte accepterar prisändringar så har du rätt att motsätta dig dessa genom att avsluta ditt Abonnemang innan ändringarna träder ikraft.

5.6. Vi uppmuntrar dig att noggrant ta del av den kommunikation som förmedlas gällande prisändringar.

6. Garantier och ansvarsfriskrivningar

6.1. Du är ansvarig för användningen av Tjänsten genom ditt Användarkonto och att denna användning följer tillämplig lag. Detta ansvar gäller inte för de fall då du har agerat aktsamt och tillrådligt.

6.2. Du förstår och accepterar att Tjänsten tillhandahålls i “befintligt skick” och “såsom tillgänglig”, utan varken uttryckta eller underförstådda garantier av något slag. Du använder Tjänsten på egen risk. I största möjligaste mån friskriver sig Frysin från allt ansvar och garantier vad avser tillstånd av godtagbar kvalitet, lämplighet för särskilt syfte och att användningen av Tjänsten inte utgör ett intrång i annans rättighet.

6.3. Du förstår och accepterar att Tjänstens innehåll baseras på generella rekommendationer där olika faktorer inverkar på det slutliga resultatet, som t.ex. livsmedlets kvalitet vid infrysning och temperatur under lagring, vilket medför att hanteringsrekommendationer endast utgör vägledande rekommendation och inte en garanti.

6.4. Du accepterar att hålla Frysin skadeslös och ersätta alla Frysins kostnader, utdömda skadestånd, förluster och/eller annat typ av ansvar som uppkommer på grund av ditt brott mot dessa Villkor,Personuppgiftspolicyn eller ditt brott mot någon tillämplig lag eller kränkning av tredje parts rättighet.

6.5. Frysin kan inte garantera tillgänglighet till Tjänsten eller pålitligheten hos eller lämpligheten av information som återfinns i, eller på annat sätt genom, Tjänsten. Du görs härmed uppmärksam på, och accepterar, att Tjänstens prestanda är beroende av, bl.a., men inte uteslutande, användarens tillgängliga internetuppkoppling och liknande tekniska omständigheter hänförliga till användarens tekniska enhet och miljö. Frysin kan inte hållas ansvarig för om Tjänsten är tillfälligt otillgänglig eller om någon information eller funktion inte fungerar som förväntat.

6.6. Du accepterar att du ansvarar för alla kostnader hänförliga till din datatrafik som uppkommer i anslutning till användandet av Tjänsten, så som t.ex., men inte uteslutande, kostnad för internetabonnemang.

7. Kontraktsbrott och ansvar

7.1. Frysin har rätt att närsomhelst avbryta ett Abonnemang och avsluta ett Användarkonto om användare bryter mot dessa Villkor eller Personuppgiftspolicyn eller på annat sätt använder Tjänsten på ett sätt som kan skada Frysin eller tredje man.

7.2. Förutom i fall av uppsåt eller grov oaktsamhet är Frysin inte ansvarig för indirekta skador såsom, men inte begränsat till, inkomstförlust, produktionsbortfall, omsättningsförändringar, oförmåga att uppfylla krav från tredje man, immaterialrättsintrång, förlust till följd av att inte kunna utnyttja Tjänsten eller förlust av data.

7.3. Frysins ansvar för direkt skada skall begränsas till sådana skador som anses typiska och förutsebara.

7.4. Eftersom Frysin inte tillhandahåller tjänst för hantering av betalning kan Frysin inte åta sig något ansvar för, eller göra några utfästelser vad gäller, betalningstjänstens egenskaper eller villkor. Detta ansvar ligger hos betaltjänstleverantören, vilket för närvarande är DIBS (DIBS Payment Services AB, Org. Nr 556500-5021).

8. Tredjepartsapplikationer

8.1. För att kunna tillhandahålla en användarvänlig Tjänst använder vi externa, kompletterande tjänster från tredje man för t.ex. internkommunikation, analys av data och kundsupport. Vänligen notera att all information som du anger till en integrerad tredjepartsapplikation eller tjänst kommer delas med ägaren av denna tredje part. Din information kan därför komma att omfattas av denna tredje parts personuppgiftspolicy och användarvillkor.

9. Force majeure

9.1. Part är inte ansvarig för försening eller förlust som är följd av omständigheter som den parten inte haft någon kontroll över och som väsentligen försvårat uppfyllande av skyldigheten ifråga, eller som leder till att uppfyllelsen av skyldigheten inte är ekonomiskt försvarbar.

10. Ändring av villkor

10.1. Frysin har rätt att närsomhelst ändra Tjänsten, dessa Villkor eller att helt sluta tillhandahålla Tjänsten. Frysin ska ge skälig information till dig när dessa Villkor kommer ändras. Om du inte vill acceptera de ändrade Villkoren har du rätt att avsluta ditt abonnemang hos Frysin innan de ändrade Villkoren träder ikraft.

11. Avsluta abonnemang

11.1. Du har rätt att avsluta ditt Abonnemang när du vill. Du avslutar ditt Abonnemang genom att skicka oss skriftlig uppsägning till info@frysin.se.

12. Övrigt

12.1. Frysin har rätt att överlåta och upplåta alla, eller delar av, sina rättigheter och skyldigheter under detta avtal. Frysin har också rätt att använda sig av underleverantörer vid utförandet av sina åtaganden under detta avtal.

12.2. Skulle Frysins ägarstruktur förändras så har Frysin rätt att överlåta dina personuppgifter, ditt Abonnemang och ditt Användarkonto till ny juridisk person med ansvar för att fortlöpande tillhandahålla dig Tjänsten. Den nya juridiska personen/erna som kommer ansvara för behandlingen av dina personuppgifter, ditt Abonnemang och ditt Användarkonto efter sådan överlåtelse måste följa de rättigheter och skyldigheter som gäller genom dessa Villkor.

12.3. Originalversionen av dessa Villkor är skriven på svenska. Skulle annan motsvarande policy på annat språk stå i strid med den svenska versionen ska den svenska versionen ha tolkningsföreträde.

12.4. Både parterna uppmärksammar och accepterar att det, genom dessa villkor, inte skapas någon agentur, partnerskap, Joint Venture, anställningsförhållande, franchise-förhållande eller liknande typ av relation.

12.5. Svensk lag gäller för tolkningen av dessa Villkor.

12.6. Tvist med anledning av Villkoren, inklusive Personuppgiftspolicyn, eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk allmän domstol, om inte annat framgår av tvingande lagstiftning.